Jaunumi

Jaunumu kalendārs

<< < 2021 Jūlijs > >>
Pd Ot Tr Ct Pt St Sv
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311

Jaunumi


Meklēt:

Valdes locekļu atbildība/Raksts žurnālā Bilances Juridiskie Padomi

2
13-10-2020

Raksta autors: Edmunds Stankevičs

Rīgas šķīrējtiesas šķīrējtiesnesis, Latvijas Republikas zvērinātu advokātu kolēģijas loceklis,

darba pieredze civiltiesību, komerctiesību, finanšu un administratīvo tiesību jomā – vairāk kā 20 gadus.

 

 

Kapitālsabiedrību valdes locekļu atbildība

 

 

       Jēdziens “valdes loceklis” ir plaši ienācis apritē, it sevišķi, līdz ar Komerclikuma stāšanos spēkā. Parasti sabiedrība novērtē šo amatu kā prestižu un ienesīgu, tomēr nereti tiek piemirsts, ka jebkurš augstais amats nāk “komplektā” arī ar atbildību. Šo atbildību pilnībā izslēgt var tikai ar profesionālu attieksmi pret šo amatu un rūpīgu tā pienākumu izpildi. Socioloģisko pētījumu rezultātā ir noskaidrots, ka Latvijā viens no faktoriem, kurš attur jaunus un izglītotus cilvēkus no nodarbošanās ar komercdarbību, ir tieši potenciālā atbildība, kura var iestāties ne tikai par nelikumībām, kuras pieļautas šī amata pienākumu veikšanā, bet arī par nekvalitatīvu pienākumu izpildi. Potenciālās valdes locekļa atbildības dēļ kategoriski nav ieteicams ieņemt valdes locekļa amatu tikai formālu apsvērumu dēļ (piemēram, pēc paziņas vai darba devēja lūguma) un pēc būtības neiedziļinoties sabiedrības lietās, jo, no juridiskā viedokļa, vērtējot valdes locekļa atbildību, šie apsvērumi nespēlē nekādu lomu.

 

         Valdes locekļa atbildība ir paredzēta Komerclikuma 169. pantā, kura pirmā daļa paredz šīs personas pienākumu vienmēr rīkoties kā krietnam un rūpīgam saimniekam, bet otrā daļa nosaka atbildību par sabiedrībai nodarītajiem zaudējumiem. Valdes loceklis neatbild saskaņā ar minēto regulējumu, ja pierāda, ka rīkojies kā krietns un rūpīgs saimnieks (Komerclikuma 169. panta trešā daļa). Tādejādi pierādīšanas pienākums gulstas uz valdes locekli, jo viņam pret viņu vērstu pretenziju gadījumā būs jābūt spējīgam pierādīt, ka viņš attiecīgajā situācijā ir rīkojies atbilstoši laba saimnieka kritērijiem (apgrieztais pierādīšanas pienākums). Praktiskajā komercdarbības ikdienā var būt dažādi gadījumi – izšķērdīgi darījumi, darījumi, kuri noslēgti ar saistītām personām, nepamatotas atlaides realizējamajai produkcijai vai pakalpojumiem.

 

         Valdes loceklis darbojas kā sabiedrības dalībnieku uzticības persona, kuras pienākums ir sekmēt sabiedrības ekonomisko mērķu sasniegšanu, no kuriem galvenais ir peļņas gūšana (Komerclikuma 221. panta pirmā daļa, 222. pants, 223. pants). Tiesu praksē ir atzīmēts, ka valdes loceklim ir pienākums būt lojālam gan pret sabiedrību kā patstāvīgu tiesību subjektu, gan pret visu tās dalībnieku ekonomiskajām interesēm, ko nodrošina savu pienākumu pildīšana kā krietnam un rūpīgam saimniekam.

 

        Izskatīsim piemēru, kurā SIA valdes loceklis ir noslēdzis sabiedrības vārdā līgumu par 100 produkcijas vienību pārdošanu par EUR 50 gabalā, kaut arī parastā cena par vienu produkcijas vienību ir EUR 80. Šajā gadījumā sabiedrība plānoto EUR 8000 vietā iegūs EUR 5000, tādejādi šajā gadījumā sabiedrība neiegūs EUR 3000. Ja šādi gadījumi pēdējo triju gaidu laikā ir norisinājušies 10 reizes, tad sabiedrība negūs ienākumus EUR 30000 apmērā. Konkrētajā gadījumā ir konstatējama valdes locekļa rīcība, kura ir pretēja saprātīgai komerciālās apgrozības praksei, un ir iespējams pierādīt, ka sabiedrībai nodarīts zaudējums. Šādas valdes locekļa rīcības gadījumā nav svarīgi, vai viņš ir rīkojies ļaunprātīgi, vai aiz neuzmanības. Jāatzīmē, ka valdes locekļa atbildība iestājas arī par vieglu neuzmanību. Civillikuma 1646.pants definē, ka par vieglu neuzmanību atzīstams tās rūpības un čaklības trūkums, kāda vispār jāievēro krietnam un rūpīgam saimniekam.

 

          Valdes locekļa atbildība sākas no brīža, kad sabiedrība ir cietusi zaudējumus, nevis no brīža, kad ir pieņemts lēmums vai noslēgts līgums. Valdes loceklim atbildība par sabiedrībai nodarītajiem zaudējumiem neiestājas vienīgi tad, ja viņš pierāda, ka nav pielaidis pat vieglu neuzmanību, proti, rīkojies kā krietns un rūpīgs saimnieks.Minētajā piemērā tas varētu izpausties pierādāmā apgalvojumā, ka visām pārdotajām produkcijas vienībām strauji tuvojās derīguma termiņš, tādēļ tās bija strauji jāpārdod par pazeminātu cenu, lai novērstu vēl lielākus zaudējumus sabiedrībai.

 

      Jāņem vērā, ka jēdzieni “saprātīgi” un “kā krietns un rūpīgs saimnieks” ir atklāti (nenoteikti) juridiskie jēdzieni jeb ģenerālklauzulas, kuru satura konkretizācija atstāta tiesību piemērotāja ziņā. Likumā nav iespējams uzskaitīt visus labas saimniekošanas piemērus, tādēļ, ja lieta par valdes locekļa atbildību nonāks tiesā, tad tai būs jāizvērtē, vai valdes locekļa rīcība konkrētajā gadījumā atbildīs tās priekšstatiem par krietnas un rūpīgas saimniekošanas kritērijiem.

 

      Saskaņā ar Komerclikuma 169. panta 2. daļu “valdes un padomes locekļi solidāri atbild par zaudējumiem, ko tie nodarījuši sabiedrībai”. Tas nozīmē, ka neapstrīdamu zaudējumu galīgas konstatēšanas gadījumā, tos varēs piedzīt no jebkura no valdes locekļiem, ja valdē ir bijuši vairāki valdes locekļi. Svarīgi ir apzināties, ja valdes sēdē attiecīgais valdes loceklis ir balsojis pret kāda lēmuma pieņemšanu, tad tas neatbrīvo viņu no atbildības.

 

      Turklāt jāpiebilst, ka prasījumi pret valdes un padomes locekli noilgst piecu gadu laikā no zaudējumu nodarīšanas dienas.

 

      Bez vispārējas valdes locekļu atbildības šis atbildības veids ir paredzēts arī specifiskās nozarēs kā, piemēram, nodokļu tiesības un maksātnespējas tiesības. Par nokavēto nodokļu maksājumu atbildība no valdes locekļa (par juridisko personu nodokļu parādiem) var tikt prasīta tikai gadījumos, kad pastāv visi turpmāk minētie nosacījumi (likuma “Par nodokļiem un nodevām” 60.panta trešā daļa):

 

1. nokavēto nodokļu maksājumu summa pārsniedz 50 Latvijas Republikā noteikto minimālo mēnešalgu (EUR 430) kopsummu EUR 21 500;

 

2. lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu ir paziņots nodokļu maksātājam;

 

3. ir konstatēts, ka pēc tam, kad pieņemts lēmums par nodokļu revīzijas (audita) veikšanu, nosūtīts paziņojums par datu atbilstības pārbaudes laikā konstatētajām konkrētajām neatbilstībām starp nodokļu maksātāja iesniegto informāciju un nodokļu administrācijas rīcībā esošo informāciju, noformēts tematiskās pārbaudes akts, ja tematiskās pārbaudes laikā konstatēti būtiski pārkāpumi, kas liecina par izvairīšanos no nodokļu nomaksas, kā arī pēc nokavēto nodokļu maksājumu izveidošanās juridiskā persona ir atsavinājusi sev piederošos aktīvus un valdes locekļa darbības vai bezdarbības rezultātā nav pilnā apmērā veikti juridiskās personas nokavētie nodokļu maksājumi likumā noteiktajos termiņos;

 

4. ir sastādīts akts par piedziņas neiespējamību;

 

5. juridiskā persona nav izpildījusi Maksātnespējas likumā noteikto pienākumu iesniegt juridiskās personas maksātnespējas procesa pieteikumu.

 

       Konstatējot iepriekš minētos apstākļus, Valsts ieņēmumu dienests, triju mēnešu laikā no akta par piedziņas neiespējamību, rakstveidā brīdina juridisko personu un valdes locekli par to, ka tiek uzsākts process par nokavēto nodokļu maksājumu atlīdzināšanu. Nodokļu parāda piedziņu no valdes locekļa netiek uzsākta, ja valdes loceklis būs pierādījis, ka ir pastāvējuši objektīvi apstākļi maksātnespējas procesa pieteikuma neiesniegšanai vai arī tiks iesniegti dokumenti atbilstoši kuriem valdes loceklis nebūtu uzskatāms par atbildīgu par juridiskās personas saistībām.

 

    Ja sabiedrība ir pasludināta par maksātnespējīgu, maksātnespējas administratoram ir pienākums izvērtēt tās darījumu pamatotību saskaņā ar Maksātnespējas likuma 96. pantu. Ja administrators konstatē, ka 3 gadu laikā pirms komercsabiedrības maksātnespējas pasludināšanas ir veikti darījumi, kā rezultātā komercsabiedrība tika novesta līdz maksātnespējai, administrators ir tiesīgs griezties tiesā un pieprasīt atcelt darījumu un valdes loceklim atlīdzināt uzņēmumam nodarītos zaudējumus. Papildus Maksātnespējas likuma 721. panta pirmā daļa noteic, ka parādnieka – kapitālsabiedrības valdes locekļi solidāri atbild par zaudējumiem parādniekam, ja maksātnespējas procesa administratoram netiek nodoti parādnieka grāmatvedības dokumenti vai tie ir tādā stāvoklī, kas neļauj gūt skaidru priekšstatu par parādnieka darījumiem un mantas stāvokli pēdējos trijos gados pirms maksātnespējas procesa pasludināšanas. Savukārt šā panta otrajā daļā noteikts, ka panta pirmajā daļā minētajos gadījumos par parādniekam nodarīto zaudējumu apmēru tiek uzskatīti parādnieka maksātnespējas procesā atzītie kreditoru prasījumi pamatparāda apmērā, kurus nav iespējams segt parādnieka maksātnespējas procesa ietvaros.

 

      Šāda īsa raksta ietvaros nav iespējams aptvert visus valdes locekļa atbildības aspektus, tomēr, cita starpā, jāuzsver tās darbības, kuras būtu veicamas un nodrošināmas sabiedrības darbībā, lai nerastos jautājums valdes locekļa atbildības piemērošanu:

 

1. dokumentēt valdes sēdes gaitu un pieņemtos lēmumus;

 

2. pirms lēmuma pieņemšanas vai darījuma noslēgšanas vienmēr izvērtēt savu rīcību no lietderības un likumības viedokļa, ja nepieciešams, pieaicinot speciālistus – juristus, grāmatvežus, vērtētājus u.c.;

 

3.  ja iespējams, apdrošināt valdes locekļa profesionālo civiltiesisko atbildību zaudējumu gadījumā.

 

    Rezumējot varam secināt, ka valdes loceklim visi sabiedrības darbības jautājumi jāskata kontekstā ar viņa pienākumu vienmēr rīkoties kā krietnam un rūpīgam saimniekam!

 

 

22.10.2020 plkst. 17:00 Rīgas šķīrējtiesa rīko bezmaksas juridisku biznesa vebināru par tematu “Valdes locekļu atbildība”, kurā lektors, šī raksta autors - Edmunds Stankevičs - sniegs vēl vairāk svarīgas un noderīgas informācijas Jūsu uzņēmējdarbībai. Vairāk informācijas par vebināra plānu un reģistrāciju atradīsiet pēc saites šeit.

 

Izmantojiet bezmaksas apmācības iespējas!Komentāri

Rīgas šķīrējtiesa (20.10.2020 11:22)

Labdien Ināra! Jā saite uz semināru tiks nosūtīta pāris dienas pirms semināra!

Ināra (14.10.2020 12:02)

Labdien, paldies par webināru. Vēlos piedalīties tajā. Vai pirms webināra tiks atsūtīta saite ?
Rakstīt komentāru