Atbalsts
Procesa uzsākšana

Procesa uzsākšana

Drukāt

Par mediācijas procesu 

 

Mediācijas procesa uzsākšana, ja nav iepriekšējas vienošanās par mediāciju

 

(1) Ja puses nav iepriekš vienojušās par mediāciju, puse, kura vēlas uzsākt mediācijas procesu, iesniedz Rīgas šķīrējtiesas Mediācijas nama kancelejā rakstveida priekšlikumu par mediācijas procesa uzsākšanu un lietvedības izdevumu apmaksu apliecinošu dokumentu. Rīgas šķīrējtiesas Mediācijas nama kancelejas vadītājs bez kavēšanās nosūta otrai pusei paziņojumu par priekšlikuma saņemšanu par mediācijas procesu.

 

(2) Priekšlikums risināt domstarpības, izmantojot mediāciju, uzskatāms par noraidītu, ja netiek saņemta otras puses piekrišana. Ja puses nav vienojušās citādi, termiņš, lai dotu piekrišanu, ir 10 dienas no mediācijas izmantošanas priekšlikuma nosūtīšanas dienas.

 

(3) Mediācijas process ir uzsākts ar dienu, kad Rīgas šķīrējtiesas kancelejā saņemta otras puses piekrišana mediācijas procesam. Rīgas šķīrējtiesas Mediācijas nama kanceleja nekavējoties pēc otras puses piekrišanas saņemšanas, par to informē priekšlikuma iesniedzēju un lūdz 10 dienu laikā iesniegt mediācijas pieteikumu.

 

 

Mediācijas procesa uzsākšana, ja ir iepriekšēja vienošanās par mediāciju

 

(1) Ja puses vienojušās par mediāciju, puse, kura vēlas uzsākt mediācijas procesu, iesniedz Rīgas šķīrējtiesas Mediācijas nama kancelejā mediācijas pieteikumu un pievieno pušu rakstveida vienošanos par mediācijas procesu. Tādā gadījumā mediācijas process ir uzsākts ar mediācijas pieteikuma saņemšanas dienu Rīgas šķīrējtiesas Mediācijas nama kancelejā un mediācijas administratīvo izdevumu un mediatora honorāra samaksas, atbilstoši Rīgas šķīrējtiesas Mediācijas nama reglamentam.

 

(2) Rīgas šķīrējtiesas Mediācijas nama kancelejas vadītājs bez kavēšanās nosūta otrai pusei paziņojumu par Mediācijas nama mediācijas pieteikuma saņemšanu un mediācijas pieteikuma norakstu.

 

Mediācijas procesa pieteikums

 

Mediācijas pieteikums jāsniedz rakstveidā Rīgas šķīrējtiesas Mediācijas nama kancelejā, norādot tajā informāciju par pusēm, strīdus priekšmetu un, ja iespējams, strīdus priekšmeta finansiālo novērtējumu. Mediācijas pieteikumam pievieno ar strīdu saistītos dokumentus, mediācijas administratīvo izdevumu un mediatora honorāra samaksu apliecinošu, kā arī tik mediācijas pieteikuma norakstus, cik procesā būs mediatoru un pušu.