Atbalsts
Dokumentu paraugi

Dokumentu paraugi

Drukāt

Legal Disclaimer (Saistību atruna): Mājas lapā www.mediation.court.lv publicētā informācija nav uzskatāma par juridisku konsultāciju vai juridisku padomu. Neskatoties uz to, ka mēs cenšamies, lai mājas lapā publicētā informācija būtu ticama un atbilstu pēdējām likumdošanas izmaiņām, juridisku konsultāciju Jums var sniegt tikai jurists vai speciālists, kurš ir iepazinies ar konkrētiem Jūsu lietas apstākļiem.


 1.Mediācijas procesa priekšlikums

Ja puses nav iepriekš vienojušās par mediāciju, puse, kura vēlas uzsākt mediācijas procesu, iesniedz Rīgas šķīrējtiesas Mediācijas nama kancelejā rakstveida priekšlikumu par mediācijas procesa uzsākšanu un lietvedības izdevumu apmaksu apliecinošu dokumentu. Rīgas šķīrējtiesas Mediācijas nama kancelejas vadītājs bez kavēšanās nosūta otrai pusei paziņojumu par priekšlikuma saņemšanu par mediācijas procesu.Mediācijas pieteikums jāsniedz rakstveidā Rīgas šķīrējtiesas Mediācijas nama kancelejā, norādot tajā informāciju par pusēm, strīdus priekšmetu un, ja iespējams, strīdus priekšmeta finansiālo novērtējumu.


 2.Mediācijas procesa priekšlikuma apstiprinājums

Mediācijas process ir uzsākts ar dienu, kad Rīgas šķīrējtiesas kancelejā saņemta otras puses piekrišana mediācijas procesam. Rīgas šķīrējtiesas Mediācijas nama kanceleja nekavējoties pēc otras puses piekrišanas saņemšanas, par to informē priekšlikuma iesniedzēju un lūdz 10 dienu laikā iesniegt mediācijas pieteikumu.


3.Mediācijas procesa pieteikums

Mediācijas pieteikumam pievieno ar strīdu saistītos dokumentus, mediācijas administratīvo izdevumu un mediatora honorāra samaksu apliecinošu, kā arī tik mediācijas pieteikuma norakstus, cik procesā būs mediatoru un pušu.


 4.Mediācijas vienošanās

Šo vienošanos par mediācijas procedūras izbeigšanu paraksta puses. Parakstot vienošanās, puses vienojas par konkrētām darbībām, kuras viņas pilda saskaņā ar panākto vienošanos.

 


 5.Vienošanās par mediācijas procedūras izmantošanu

Šo vienošanos puses var parakstīt tikai tad, kad puses abpusēji nolēmušas veikt mediācijas procedūru pušu strīdā. Puses ir vienojušas par mediatora kandidatūru un panākušas vienošanos, ka strīds tiks izšķirts saskaņā ar Rīgas šķīrējtiesas Mediācijas nama reglamenta noteikumiem.

 


6.Līgums par mediācijas procedūras norises nodrošināšanu

Šo vienošanos par mediācijas procedūras izmantošanu paraksta strīda puses un mediators . Puses vienojušas par mediatora kandidatūru un panākušas vienošanos, ka strīds tiks izšķirts saskaņā ar Rīgas šķīrējtiesas Mediācijas nama reglamenta noteikumiem.